Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionální služby více než 22 let na Slovensku a Čechách

Provádíme likvidace firem a společností každého druhu až po výmaz z obchodního rejstříku od 995, - € / 26 897 CZK /


Likvidace sro - Jak zlikvidovat společnost s ručením omezeným

Vlastníte společnost s ručením omezeným, které se potřebujete jednou provždy zbavit?

Likvidace společnosti s ručením omezeným má tři základní fáze:

Likvidace obchodních společností
- Vstup do likvidace
- Období likvidace společnosti
- Ukončení likvidace

1. Přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti a její vstupu do likvidace, ustanovení funkce likvidátora a zápis těchto skutečností do obchodního rejstříku;
2. Samotná likvidace - provedení všech úkonů, které je třeba před podáním návrhu na výmaz z obchodního rejstříku provést a získání potvrzení od příslušných úřadů, které se jako přílohy přikládají k návrhu na výmaz společnosti s ručením omezeným.
3. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Rozhodnutí o zrušení společnosti s ručením omezeným

Společnost se zrušuje dnem, kdy se o této skutečnosti přijme usnesení valná hromada. Jde o den, kdy bylo takové rozhodnutí přijato nebo o den, který je uveden v rozhodnutí valné hromady. V případě jednoosobovej společnosti s ručením omezeným přijímá toto rozhodnutí jediný společník. Rozhodnutí o vstupu do likvidace musí být přijato písemnou formou, a podpis předsedy valné hromady (resp. Jediného společníka) musí být úředně ověřen.

Rozhodnutí o zrušení společnosti a její vstupu do likvidace musí být oznámeno obchodnímu rejstříku nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti.

Provádíme expresní likvidace společností každého druhu již od 995 € / 26 897 CZK /až po výmaz z obchodního rejstříku.
Nejstarší specializovaná kancelář na Slovensku a Čechách- 20 leté zkušenosti s likvidacemi firem pod značkou Bankrot®

Bližší informace ? Kontaktujte naši firmu - Profesionalita a Diskrétnost

Samotná likvidace společnosti s ručením omezeným

Během likvidace je společnost povinna označovat svůj právní stav dovětkem "v likvidaci". Během likvidace může vykonávat jménem společnosti úkony jedině ustanoven likvidátor. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů.

Zjistí-li likvidátor předlužení likvidované společnosti, podá bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu.

Likvidátor je povinen oznámit vstup do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen zveřejnit, že společnost vstoupila do likvidace s výzvou, aby věřitelé společnosti a jiné osoby a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásili své pohledávky, popřípadě jiná práva ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Tuto povinnost splní i tím, že oznámení o vstupu do likvidace zveřejní v Obchodním věstníku.

Ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace má společnost povinnost sestavit mimořádnou účetní závěrku. Následně podle § 74 Obchodního zákoníku likvidátor (nebo účetní, jehož tím likvidátor pověří) sestaví ke dni vstupu společnosti do likvidace likvidační účetní rozvahu (tuto převezme obvykle ze sestavené mimořádné účetní závěrky) a je povinen zaslat přehled o jmění společnosti každému společníku, který o to požádá.

Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku (tj druhá účetní závěrka provedená ode dne vstupu do likvidace) a předloží ji společníkům nebo orgánu společnosti, který je oprávněn rozhodovat o zrušení společnosti ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace a návrhem na rozdělení majetkového zůstatku , který vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi společníky. Likvidátor je oprávněn svolat valnou hromadu společnosti k předložení účetní závěrky, konečné zprávy a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. Tedy valná hromada rozhodne o schválení účetní závěrky, zprávě o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku). Valná hromada (resp. Jediný společník) rozhoduje o návrzích předložených likvidátorem způsobem a většinou hlasů určenou k přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti (tento způsob určuje společenská smlouva resp. Zakladatelská listina).

Společníkem nelze poskytnout plnění z důvodů jejich nároku na podíl na likvidačním zůstatku dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů společnosti.

Likvidátor je povinen vyžádat od správce daně souhlas s výmazem z obchodního rejstříku. Správcem daně se na uvedené účely považuje jednak daňový úřad, jednak celní úřad tak obec.

Výmaz společnosti s obchodního rejstříku

Po provedení samotné likvidace likvidátorem a po schválení účetní závěrky, konečné zprávy a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku valnou hromadou je likvidátor oprávněn podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku na zákonem stanoveném formuláři.

Povinnou přílohou k návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku je souhlas správce daně a listiny vypracované likvidátorem a schválené valnou hromadou.

Návrh na výmaz společnosti je třeba podat na příslušný rejstříkový soud do 90 dnů po schválení účetní závěrky, konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.

Jak dlouho trvá likvidace s.r.o.?

Zatímco založení společnosti s ručením omezeným se dá zvládnout za pár týdnů, likvidace společnosti a její výmaz z obchodního rejstříku jsou časově náročným procesem, který může trvat i rok a na vytěžených soudů i delší dobu.

V průměru se společnosti s ručením omezeným likvidují ve lhůtě 8 měsíců.

Kdo může provést likvidaci s.r.o.?

Likvidaci s.r.o. může provést podnikatel sám. Likvidátorem je osoba, která je zvolena valnou hromadou, resp. stanovená jediným společníkem. Vše záleží na tom, jak je způsob ustanovení likvidátora upraven ve společenské smlouvě, resp. zakladatelské listině společnosti. Většinou bývá likvidátorem jednatel společnosti.

Likvidace společnosti s ručením omezeným je poměrně náročný proces při, kterém je třeba mít znalosti z oblasti práva, účetních, daňových předpisů a předpisů z oblasti zákona o konkurzu a restrukturalizací. Před samotnou likvidací je třeba zvážit jednotlivé kroky, aby společník nebyl zaskočen dodatečnými daňovými a odvodovými povinnostmi, které při likvidaci s.r.o. vyplynou. Likvidaci je třeba provádět is odbornou péčí proto, aby nedošlo k případnému poškození jednotlivých věřitelů likvidované společnosti, čímž by se likvidátor vystavoval riziku, že věřitelé si uplatnění nárok na náhradu škody způsobené výkonem funkce likvidátora vůči samotnému likvidátorovi.

V případě, že si na likvidaci netroufáte sami, doporučujeme Vám svěřit nám likvidaci své společnosti.

Bankrot® - Naše služby na Slovensku i CZ,PL,AT

Profesionální likvidace firem každého druhu

- Zrušení a zánik (výmaz z OR) společnosti - likvidace firmy
- Vyhlašování bankrotu podnikatele a nepodnikatele - konkurz
- Výkony funkce správce a likvidátora
- Převzetí zadlužené společnosti
- Rychlá změna jednatele
- Převod obchodního podílu
- Vše v souladu s novou novelou Obchodního zákoníku
- Mnoho dalších procesů ...


Převezmeme Vaši společnost, která se Vám z jakýchkoliv důvodů stala přítěží, a to včetně vaší právní odpovědnosti, závazků vůči úřadům nebo dodavatelům, ve stavu, v jakém se Vaše podnikání a firma právě nacházejí.

Volejte Bankrot® : +421 908 414 303

Kolik stojí likvidace s.r.o.?

Pokud si likvidaci provede podnikatel sám, přímé náklady na likvidaci se vyšplhají na cca 120,-€ - 3 243 CZK. Je však třeba si uvědomit, že v této částce není započítána hodnota času podnikatele, který stráví obcházením úřadů, vyplňování tiskopisů a přípravou dokumentů potřebných k likvidaci společnosti. - SRO nemůže mít žádné dluhy !!!

Pokud si netroufáte zlikvidovat společnost sami, nabízíme Vám službu likvidace společnosti s ručením omezeným ve dvou variantách

- Asistovaná likvidace společnosti s ručením omezeným v částce 899,-€ - 24 302 CZK - / SRO nemůže mít žádné dluhy !!! /

- Kompletní likvidace společnosti s ručením omezeným v částce od 995,-€ - 26 897 CZK

Jsme připraveni Vám odpovědět na všechny Vaše dotazy


© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®